چهره‌های همراه پویش “همه حاضر”

همراهان پویش "همه حاضر!"

چهره‌های همراه

دعوت و حمایت چهره‌های شاخص از پویش ملی همه حاضر

جواد شمقدری

جواد شمقدری

محدثی خراسانی

محدثی خراسانی

پرویز فلاحی پور

پرویز فلاحی پور

مل‌مل و خاله گلی

مل‌مل و خاله گلی

اقبال واحدی

اقبال واحدی

محمد خیراندیش

محمد خیراندیش

محمدرضا سنگری

محمدرضا سنگری

محمد انصاری

محمد انصاری

حسین قرایی

حسین قرایی

علیرضا یونچی

علیرضا یونچی

محمد مسلمی

محمد مسلمی

محمدرضا خان‌محمدی

محمدرضا خان‌محمدی

علیرضا استکی

علیرضا استکی

محمدحسین نخچی

محمدحسین نخچی

نسرین نکیسا

نسرین نکیسا

امین زندگانی

امین زندگانی

بهروز رضوی

بهروز رضوی

محسن برمهانی

محسن برمهانی

اسماعیل امینی

اسماعیل امینی

محمدرضا خان‌محمدی

محمدرضا خان‌محمدی